Search
Close this search box.

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SWEET GALLERY SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejszym informujemy, że w związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej, Administrator zbiera dane w zakresie, który jest niezbędny do świadczenia określonych usług, wybieranych przez Państwa. Jednocześnie Administrator zbiera dane o aktywności Państwa na naszej stronie internetowej. Mając powyższe na uwadze informujemy, że Administrator przetwarza Państwa dane w zakresie, celach i w sposób wskazany poniżej.

I.     Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sweet Gallery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Powstańców Śląskich 124 lok. 149 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000727685, NIP 5223004262, REGON 146575990.

II.     Dane kontaktowe.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujących trybach:

– telefonicznie: +48 887-887-514

– pod adresem poczty elektronicznej: biuro@sweetgallery.pl

– pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt I.


III.     Cele i podstawy przetwarzania.

Dane wszystkich osób korzystających z naszej strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje bez skonkretyzowanych podstawowych danych osobowych lub po skorzystaniu z formularza kontaktowego ze skonkretyzowanymi danymi osobowymi) przetwarzane są
przez Administratora:

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści na naszej stronie internetowej ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

– analiza i statystyka ruchu na naszej stronie internetowej, ponieważ jest to uzasadniony interes Administratora polegający na monitorowaniu aktywności i funkcjonalności naszych usług – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

– w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, ponieważ jest to uzasadniony interes Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 – w zakresie wynikającym z wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celach handlowych, marketingowych, w tym oraz marketingu bezpośredniego;

 – w zakresie wynikającym z wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celach handlowych, marketingowych, w tym poprzez rejestrację w formularzu kontaktowym, rozmów telefonicznych oraz marketingu bezpośredniego, świadczonych przez podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych; 

– w celu zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwa z nami ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


IV.     Automatyzacja i profilowanie.

Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania Pana/Pani danych osobowych (art. 22 RODO).


V.     Kategorie danych.

W związku z przekazaniem nam przez Państwa danych osobowych (przy użyciu formularza kontaktowego) przetwarzane będą następujące kategorie danych:

– podstawowe dane identyfikacyjne (w tym dane zarejestrowanej działalności gospodarczej);

– dane dotyczące zamieszkania;

– numer telefonu kontaktowego (o ile został podany);

– inne dane podane przez Pana/Panią;


VI.     Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

Podwykonawcom (podmioty przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe):

– z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

– informatyczne;

– płatnicze;

– księgowo – finansowe;

– prawne;

– audytorskie i kontrolne;

Podmiotom współpracującym (podmioty, które biorą udział w wykonywaniu łączących nas umów):

– centra handlowe;

– doradcy leasingowi i finansowi;

– podmioty wynajmujące powierzchnie handlowe;

– podmioty obsługujące rynek nieruchomości związany z lokalizacją punktów gastronomicznych;


VII.     Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


VIII.     Okres przechowywania danych.

Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez okres:

– do upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją łączących nas umów w okresie ich obowiązywania jak i po ich rozwiązaniu lub wygaśnięciu (gwarancja, rękojmia, odszkodowanie);

– do wycofania zgody, o ile została takowa uprzednio wyrażona i jest to możliwe na gruncie przepisów RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych;


IX.    Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych (jeżeli w Pana/Pani ocenie brak jest podstaw do przetwarzania danych istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ich usunięcia);

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (istnieje możliwość cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, jednocześnie cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody);

Szczegóły i wskazówki w zakresie realizacji powyższych uprawnień znajdują się u Administratora Danych, z którym kontakt jest możliwy pod danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt I i II powyżej.

Proszę pamiętać, iż przed realizacją powyższych uprawnień konieczne będzie zidentyfikowanie
Państwa.


X.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowe jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podadzą Państwo podstawowych danych identyfikacyjnych, w tym danych dotyczących miejsca zamieszkania(województwo/miejscowość), zawarcie umowy i jej dalsze wykonywanie będzie niemożliwe.

Jednocześnie informujemy, iż wyrażenie zgód na przesyłanie informacji marketingowych oraz handlowych, w tym zgód na przesyłanie tych informacji przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, jest całkowicie dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonywania umów, jednak brak wyrażenia zgody może powodować utrudnienia w zakresie komunikacji o nowych ofertach i produktach

Wskazówki dojazdu
parking
parking telefon